Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Inspreken in de raadscommissie samengevat

  • Inwoner spreekt in (maximaal 5 minuten);
  • Raads- en commissieleden kunnen vragen stellen aan inspreker (en gaan niet met inspreker in debat);
  • Raads- en commissieleden krijgen de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan of college vragen te stellen. Inspreker luistert;
  • Inspreker krijgt het “laatste woord” en mag een afsluitende reactie geven;
  • De voorzitter trekt een conclusie (wel/geen vervolgactie nodig en wat de actie is).

Totale inspreektijd per vergadering
De totale inspreektijd per vergadering is een half uur. De maximale spreektijd is vijf minuten per persoon. Zijn er meer dan zes insprekers, dan wordt de beschikbare tijd verdeeld onder het aantal insprekers.
Onderwerpen waarover niet ingesproken mag worden
Er zijn onderwerpen die u niet aan de orde kunt stellen als inspreker**.** U kunt niet inspreken:
Als u gebruik kan maken van een juridische procedure van belanghebbenden naar aanleiding van schriftelijke zienswijzen/bedenkingen met betrekking tot de vaststelling van bestemmingsplannen ex artikel 10 Wet op de Ruimtelijke Ordening;
over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
over zaken waar de gemeente niet over gaat;
over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
wanneer een inspreker al eerder over hetzelfde onderwerp heeft ingesproken;
wanneer de commissievoorzitter van mening is dat dit verstandig is.

Inspreken over onderwerpen die op de agenda staan
Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat? Dan bent u aan de beurt wanneer het betreffende agendapunt door de commissie wordt behandeld. U vertelt uw verhaal en beantwoordt eventuele vragen van de commissie. U doet vervolgens niet mee aan de discussie in de commissie, maar mag daar na afloop wel kort op reageren. Meldt u zich uiterlijk 24 uur voor de commissie van uw keuze begint aan bij de griffie via griffie@beuningen.nl

Inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan
Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda van de commissie staat? Dat kan. Iedere commissievergadering begint met spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen. De commissieleden luisteren naar u en kunnen aanvullende vragen stellen. Om te bepalen wat zij met de informatie gaan doen, doet de voorzitter een voorstel (wel/geen vervolgactie nodig en wat de actie is.

Wilt u weten op welke dagen de gemeenteraad en raadscommissies vergaderen? Raadpleeg dan het vergaderschema.