Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad

Gemeenteraad Beuningen

Commissieleden

In Beuningen zijn er twee raadscommissies: de commissie Ruimte en de commissie Samenleving & Bestuur (S&B). In deze commissies zitten zowel raadsleden als commissieleden.
Iedere fractie kan commissieleden voordragen. De commissieleden bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor in een raadscommissie.

Commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen en
beleidsterreinen:
ruimtelijke ordening, milieu, volkshuisvesting, openbare werken en civiele
techniek, verkeer en vervoer, woonwagenzaken, zandwinning en monumentenaangelegenheden. Tevens is de raadscommissie Ruimte belast met het horen
in het kader van een juridische procedure van belanghebbenden naar aanleiding van
schriftelijke zienswijzen/bedenkingen met betrekking tot de vaststelling van
bestemmingsplannen ex artikel 10 Wet op de Ruimtelijke Ordening.
In de commissieweek vergadert de commissie Ruimte op de dinsdagavond. U kunt de eerstvolgende vergadering vinden in het menu onder ‘vergaderingen’.

U bent van harte welkom!

Commissie Samenleving & Bestuur (S&B)

De raadscommissie Samenleving en Bestuur adviseert en overlegt over de volgende
onderwerpen en beleidsterreinen:
• financiën (begroting en begrotingsvraagstukken, jaarrekening, bestuursrapportages en
overige financiële vraagstukken van algemene aard;
• grondzaken, communicatie, algemeen bestuurlijke aangelegenheden, personeel en
organisatie, informatisering en automatisering, integrale handhaving politie- en
brandweerorganisatie en rampenbestrijding en integrale veiligheid);
• welzijn, cultuur, subsidiebeleid, gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed,, recreatie
welzijn, onderwijs, sociale zaken, sport, Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
gehandicaptenbeleid, buitenlandse betrekkingen, toerisme, kunst en economische zaken,
representatie en promotie.
In de commissieweek vergadert de commissie Samenleving & Bestuur op de woensdagavond. U kunt de eerstvolgende vergadering vinden in het menu onder ‘vergaderingen’.

U bent van harte welkom!

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffier is het eerste aanspreekpunt van de gemeenteraad en hij ondersteunt de raad en de raadscommissies. De interim griffier van de gemeente Beuningen is Marcel Hermans. Samen met Marijne van de Venne (raadsadviseur) en Ineke Alferink (medewerker griffie) vormen zij de griffie.

Rekenkamer Beuningen

De Rekenkamer spreekt een oordeel uit over de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van
het door de gemeente gevoerde bestuur en de door de raad genomen besluiten. Tevens brengt de Rekenkamer een advies uit over verbetermogelijkheden.
De Rekenkamerdirecteur van de gemeente Beuningen is Dr. CE. (Klaartje) Peters.