Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 11 januari 2022

19:30 - 23:00
Locatie

via Teams

Voorzitter
Eric van Ewijk

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

 2. 2

  Besluit

  Mw. Jansen en dhr. Janssen spreken in over de memo van de ODRN m.b.t. de zandwininstallatie en beantwoorden verschillende vragen van de commissieleden.

 3. 3

  Besluit

  Conform voorstel.

  Op verzoek van de commissie wordt agendapunt 6.01 (verbonden partij ODRN) naar voren gehaald en direct na dit agendapunt besproken.

  Stel de agenda vast.

 4. 4.1

  Besluit

  Het voorstel kan als bespreekstuk naar de raad van 25 januari 2022.

  Opmerkingen/toezeggingen:
  Wethouder De Klein en dhr. Spies beantwoorden de vragen van de commissieleden. Wethouder De Klein zegt toe:

  • De opmerking ‘weinig kansrijk’ blz. 4 en 16 uit de visie halen.
  • De naam aanpassen in Transitievisie Warmte 1.0 en bij aanpassingen de nummering ook aan te passen.
  • De aanpassing Beoogd effect van invulling speerpunt 7 van de omgevingsvisie mee te nemen.
 5. 4.2

  Besluit

  Conform voorstel.

  Opmerkingen/toezeggingen:
  Mw. Radsma (ambt. adviseur), mw. Hutting (ambt. adviseur) en dhr. Van Nijkerken (ext. Adviseur) en beantwoorden samen met wethouder Versluijs de vragen van de commissieleden.
  Wethouder Versluijs zegt toe:

  • Met de commissie in gesprek te gaan m.b.t. het opstellen van een lijst verzwaard advies.

  Neem kennis van de presentatie.

 6. 4.3

  Besluit

  Op voorstel van wethouder Versluijs wordt de presentatie aangehouden tot een nader te bepalen informatieavond.
  Op deze avond zal ook gesproken worden over de lijst verzwaard advies zoals toegezegd bij agendapunt 4.02.

 7. 5

  Besluit

  Voorgesteld wordt om de Agendacommissie te vragen dit agendapunt te verplaatsen naar het eerste bespreekpunt op de agenda van de commissie Ruimte van februari 2022.

  Vragen en/of opmerkingen m.b.t. dit onderwerp kunnen gestuurd worden naar de fractie D66.

 8. 6
  Bespreking van en advisering over verbonden partijen
 9. 6.1

  Besluit

  Opmerkingen/toezeggingen:
  Wethouder De Klein reageert op het verhaal van mw. Jansen en dhr. Janssen (agendapunt 2, spreekrecht) over de zandwinlocatie en geeft aan dat vanmorgen uitvoerig in het college gesproken is over de problemen.
  Uiterlijk volgende week komt een gesprek met de directie van Boskalis over het z.s.m. aanbrengen van de waterwielen. Daarbij zal ook een schikking aan de orde komen die opgesteld wordt door de ODRN incl. een brief van het college.
  Wethouder De Klein beantwoordt de vragen van de commissieleden en zegt toe:

  • i.o.m. de ODRN wordt de vergunning aangepast m.b.t. laagfrequent geluid.
  • Te blijven monitoren op de gevolgen van de woningen.
  • Een terugkoppeling te geven van het gesprek met de ODRN over het proces verlenen van de vergunningverlening.
  • De vraag van dhr. Smith over een mogelijk herziening van de vergunning van de zandwinning Winssen mee te nemen en voor de volgende commissie met een antwoord te komen.
  • Schriftelijk terug te komen op de vraag waarom het college heeft gekozen om geen normen in de vergunning mee te nemen en of er andere verleende vergunningen zijn waarbij geen normen zijn meegegeven.

  Wethouder Versluijs spreekt over de ontwikkelingen bij de ODRN.
  Eind januari wordt hier verder over gesproken.

 10. 6.2

  Besluit

  Wethouder De Klein geeft aan dat er geen informatie te vermelden is.

 11. 7

  Besluit

  Conform voorstel.

  Stel de besluitenlijst, bekrachtiging geheimhouding en lijst met toezeggingen vast.

 12. 8

  Besluit

  Woningbouw
  Opmerkingen/toezeggingen:
  Wethouder Versluijs beantwoordt de vragen den dhr. Smith over de plannen bij de Kromme Hoekstraat.

 13. 9

  Besluit

  Besluit:
  Conform voorstel.

  Opmerkingen/toezeggingen:
  Brief van B&W reactie op motie zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding (week 48)
  Wethouder De Klein antwoordt op de vragen van dhr. Steeg en zegt toe

  • rond het zomerreces met een reactie te komen.
  • de vraag over het na aankoop van een woning direct doorverkopen schriftelijk te beantwoorden.
  • Een schriftelijke uitleg te geven over de uitvoering van punt 6.

  Beantwoording schriftelijke vragen drinkwaterreserveringsgebieden
  Wethouder De Klein beantwoordt de vragen en zegt toe:

  • De ingediende zienswijze bij de provincie te doen toekomen
  • De vraag van dhr. Van Teeseling over Contact met saneringsbedrijf schriftelijk te beantwoorden.
  • Schriftelijk de vraag te beantwoorden wat de mogelijkheden van de gemeente zijn als de provincie niet instemt met de zienswijze.

  Neem kennis van de ingekomen stukken en mededelingen.

 14. 10

  Besluit

  Er zijn geen onderwerpen voor de vragenronde

 15. 11

  Besluit

  Dhr. Arians stelt vragen over de motie gemeente Amersfoort inzake de problematiek rond het geschikt maken van het electriciteitsnetwerk geschikt maken voor de toekomst
  Wethouder De Klein beantwoordt de vraag.

  Vording
  Dhr. Arians stelt vragen over de Vording. Wethouder De Klein beantwoordt de vragen en zegt toe:

  • deze evaluatie m.b.t. de Vording te delen met de raad.
 16. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 00.00 uur.