Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 12 juli 2022

14:30 - 00:00

Locatie
Raadzaal Beuningen
Voorzitter
Daphne Bergman

Agendapunten

De voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur.

Vragenronde

Vaststelling agenda

Vaststelling besluiten- en actiepuntenlijst van 7 juni 2022

Bespreekdocumenten

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen (GR ODRN) heeft de jaarstukken 2021, de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 toegezonden. Deze jaarstukken en begroting zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR). De deelnemende gemeenten kunnen uiterlijk 23 juni 2022 hun zienswijze op deze stukken geven. Het Algemeen Bestuur van de GR ODRN neemt vervolgens op 7 juli een besluit. Met dit voorstel stellen wij aan de raad voor om de adviezen van de A-Zienswijze jaarrekening 2021, aangepaste begroting 2022 en begroting 2023

Hamerstukken

De Gemeenschappelijke Regeling MARN heeft de jaarstukken 2021, de begroting 2023 en meerjarenraming
2024-2026 toegezonden. De jaarstukken en begroting zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke
regelingen (AGR). De deelnemende gemeenten kunnen uiterlijk 23 juni hun zienswijze geven op deze stukken.
Voorgesteld wordt om de adviezen van de AGR over te nemen en om in te stemmen met de zienswijze.- Zienswijze Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR MARN.

Het Algemeen Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) heeft de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 en een gewijzigde begroting 2022 vastgesteld. Het voorstel is kennis te nemen van de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting en de gewijzigde begroting 2022. Daarnaast wordt voorgesteld om de bijgevoegde zienswijze vast te stellen waarmee ingestemd wordt met de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022.-Zienswijze gewijzigde begroting 2022 en MJPB 2023-2026 BVO DRAN

De Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid heeft de jaarstukken 2021, de programmabegroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 toegezonden. Deze jaarstukken en begroting zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen. De deelnemende gemeenten kunnen uiterlijk 2 juni 2022 hun zienswijze op deze stukken geven. Het Algemeen Bestuur van de GR GGD Gelderland-Zuid neemt vervolgens op 30 juni een besluit. Met dit voorstel stellen wij aan de raad voor in te stemmen met de vo-GGD Gelderland Zuid 2021 Concept Jaarrekening 2021-Concept begroting GGD GZ 2023 en begrotingswijziging 2022-05 Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 GGD

De VRGZ heeft de voorlopige jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 aangeboden. Deze stukken zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR). Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven. Voorgesteld wordt om de adviezen van de AGR over te nemen en de raad voor te stellen om de voorlopige zienswijze in bijlage 01 vast te stellen.-Zienswijze conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 VRGZ

Ingekomen stukken en mededelingen

Sluiting